Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2014/006813-2

 

 

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o súhlas podľa § 13 ods. 2 písm. h) podľa zákona o OPaK v CHKO Latorica a CHVÚ Medzibodrožie k. ú. Medzibodrožie k. ú. Kucany, Oborín

 

 

Žiadateľ:

Farma Oborín, s.r.o., Vlčia dolina 958, Dobšiná


Predmet žiadosti:

Žiadosť o udelenie súhlasu na aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, toxických látok, priemyselných hnojív a silážnych štiav pri poľnohospodárskej, lesohospodárskej a inej činnosti na súvislej ploche väčšej ako 2 ha podľa § 13 ods. 2 písm. h) podľa zákona o OPaK v CHKO Latorica a CHVÚ Medzibodrožie k. ú. Kucany, Oborín

 

Žiadosť doručená dňa:
30.04.2014

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, dinova.martina@mi.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.