Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00318_2

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na predlženie lehoty rozhodnutia podľa zákona o OPaK v k. ú. Zalužice.
Žiadateľ:
Ing. Vladislav Tkáčik, 072 34 Zalužice 251
Predmet žiadosti:
Žiadosť o predlženie lehoty rozhodnutia č. 2012/01281 zo dňa 17.12.2012. Predĺženie sa týka časti II. predmetného rozhodnutia, ktorá sa týka uskutočnenia náhradnej výsadby stromov v súlade s § 48 ods. 1 zákona OPaK na parcele č. 1164/1 k.ú. Zalužice.

Žiadosť doručená dňa:
30.12.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, dinova.martina@mi.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.