Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/01108

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Nacina Ves
Žiadateľ:
Ing. Daniel Živčák, Remeselnícka 42, Michalovce, Jaroslav Pristaš, 07101 Vybuchanec 39

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 99 ks stromov – druh hrab obyčajný (52 ks), agát biely (40 ks), javor poľný (3 ks), čerešňa vtáčia (3 ks) a dub letný (1 ks) na parcele reg. č. 1523/1 k.ú. Nacina Ves

Žiadosť doručená dňa:
26.9.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, milova.svetlana@mi.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.