Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

2013/01066

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Michalovce, Zalužice, Hažín
Žiadateľ:
VSE a.s. Mlynská 31, Košice

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  stromov  (585 ks)  a cca 9400  m2 krovín rastúcich v  k. ú. Michalovce, Zalužice, Hažín.

zdôvodnenie žiadosti:

Dreviny sa nachádzajú v trase  výstavby nového eleltrického vedenia, na výstavbu bolo vydné stavebné povolenie  č. 2013/00072-2012/168 zo dňa 14.1.2013

Žiadosť doručená dňa:
11.9.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, milova.svetlana@mi.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.