Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/01065

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Vojany
Žiadateľ:
Slovenské elektrárne a.s. závod Elektrárne Vojany

Predmet žiadosti:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 19 ks stromov – druh topoľ  a osika rastúcich na parcele č. 698/1, 833/192, 868/1, 868/49 k.ú. Vojany

Žiadosť doručená dňa:
10.9.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, milova.svetlana@mi.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.