Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

2013/00947

 

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Michalovce
Žiadateľ:
Lesná a pasienková spoločnosť pozm. Spol., 079 01 Kapušianske Kľačany

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín 45 ks- druh topoľ rastúcich na parcele č. 501 k. ú Kapušianske Kľačany a 40 ks- druh topoľ rastúcich na parcele č. 314 k. ú. Kapušianske Kľačany.
Dôvodom výrubu je porubný vek, zlý zdravotný stav a následné zmladenie porastu.

Žiadosť doručená dňa:
2.8.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, milova.svetlana@mi.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.