Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00946

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Michalovce
Žiadateľ:
Ing. Martin Kundrát, Trnava pri Laborci 212

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 6 ha krovín rastúcich na parcele reg. „E“ č. 450/7, 446, 456, 457, 465/2 k. ú. Trnava pri Laborci

Žiadosť doručená dňa:
5.8.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, milova.svetlana@mi.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.