Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00813

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Michalovce
Žiadateľ:
ELCON Bratislava a.s., priekopy 20 Bratislava v zastúpení MVM s.r.o., Okružná 18, Žilina

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 12 ks drevín - druh Topoľ pre stavbu „Vedenie 2 x 400 kV medzi križovatkou veden V409 a V071/072 a elektrickou stanicou Voľa

Žiadosť doručená dňa:
24.6.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, milova.svetlana@mi.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.