Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00665

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Michalovce
Žiadateľ:
Aurel Kudič D.A.K, Pribinova 35, Sečovce

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín - druh Topoľ, Vŕba, osika -30000 m2 kríkov rastúcich na parcele reg. „E“ č. 5059/2, 5375/2 k.ú Staré.3382/1, 3382/2, 3382/4 k. ú. Nacina ves

Žiadosť doručená dňa:
14.5.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, milova.svetlana@mi.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.