Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00664

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Michalovce
Žiadateľ:
VSE A.s., Mlynská 31, Košice

Predmet žiadosti:
Mimoriadny výrub v čase vegetačného pokoja vo verejnom záujme v rámci realizácie stavby: Doplnenie 2. Poťahu 2 x 110 kV vedenie č. 6720/6721 a zaústenie do ES Voľa

Žiadosť doručená dňa:
14.5.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, milova.svetlana@mi.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.