Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

2013/00612

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o OPaK") informujeme o začatí naslednovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrob drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Veľké Raškovce

Žiadateľ:

PD SKARAEUS-AGRO, Veľké Raškovce, IČO: 31 718 493

Predmet žiadosti:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 6 ks drevín na parcele 5/1 k.ú. Veľké Raškovce

Žiadosť dorručená dňa:

2.5.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektoronickou

formou (ouzp@mi.ouzp.sk, simkova.maria@mi.ouzp.sk, milova.svetlana@mi.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.