Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

2013/00510

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Moravany
Žiadateľ:
Obec Moravany, v zast. starostom obce

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín, druh Topoľ, rastúcich na parcele č. 3632/2 k. ú. Moravany.

Žiadosť doručená dňa:
27.3.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, pollakova.zuzana@mi.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.