Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2012/01280

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Drahňov
Žiadateľ:
Balogh Edmund SHR, Drahňov 238, 076 74
Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 62 ks stromov druh topoľ, rastúcich na parcele č. 644/1 k. ú. Drahňov.

Žiadosť doručená dňa:
21.11.2012

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, pollakova.zuzana@mi.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.