Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2017/018921

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Projekt „Doplnkový objekt kempingového areálu“

Žiadateľ: ER-STAVING, s.r.o., Šafárikova 39, 048 01 Rožňava

Predmet žiadosti: Ide o vydanie odborného stanoviska vo forme rozhodnutia k projektu „Doplnkový objekt kempingového areálu“ v zmysle § 28 ods. 4 zákona o OPaK.

Žiadosť doručená dňa: 05.04.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.klucarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.