Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-KE-OSZP1-2017/012492

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Žiadosť k projektu geologickej úlohy „Záchrana Národnej prírodnej pamiatky Herliansky gejzír“

Žiadateľ: ENVIRONCENTRUM, s.r.o., Rastislavova 58, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: povolenie výnimky a vydanie súhlasu v zmysle zákona o OPaK

Žiadosť doručená dňa: 16.02.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.klucarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.