Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-KE-OSZP1-2016/025875

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Žiadateľ plánuje dlhodobé monitorovanie neotektonických porúch

Žiadateľ: TAMIX SLOVAKIA, s.r.o., Čaňa 1464,044 14 Čaňa

Predmet žiadosti: Udelenie súhlasu v zmysle § 6 ods. 4 zákona o OPaK

Žiadosť doručená dňa: 26.05.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.klucarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.