Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2015/016269

 

Žiadosť o vydanie súhlasu a povolenie výnimky zo zakázaných činnosti na území NP Slovenský kras
Žiadateľ: Eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO 35910712
Predmet žiadosti:
1. Povolenie výnimky zo zakázaných činnosti v zmysle:

  • § 13 ods. 1 písm. a) zákona na vjazd a státie s motorovým vozidlom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce na území ochranného pásma (OP) Národného parku (NP) Slovenský kras – k. ú. obcí Hrušov, Silická Brezová, Jablonov nad Turňou, Ardovo, kde platí 2. stupeň územnej ochrany,
  • § 14 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a) zákona na vjazd a státie s motorovým vozidlom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce a § 14 ods. 1 písm. c) zákona na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce na území NP Slovenský kras – k. ú. obcí Silica, Silická Brezová, Ardovo, kde platí 3. stupeň územnej ochrany.

2. Vydanie súhlasu v zmysle:
· § 14 ods. 2 písm. a) v znení § 13 ods. 2 písm. b) zákona na likvidáciu existujúcich trvalých trávnych porastov na území NP Slovenský kras (3. stupeň územnej ochrany),
· v § 13 ods. 2 písm. b) zákona na likvidáciu trvalých trávnych porastov na území OP NP Slovenský kras (2. stupeň územnej ochrany).

Výnimku a súhlas požaduje žiadateľ za účelom zabezpečenia spoľahlivej a bezpečnej prevádzky tranzitnej sústavy plynovodu.

Žiadosť doručená dňa: 31.03.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.