Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2014-030238

06.08.2014

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme nasledovné začaté správne konanie:

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone o OPaK na území Národného parku Slovenský kras.
Žiadateľ: Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Predmet žiadosti:
Povoleniu výnimky zo zákazov ustanovených v:
- § 14 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a) zákona o OPaK na vjazd a státie s motorovými vozidlami na pozemky za hranicami zastavaného územia obce,
- § 14 ods. 1 písm. c) zákona o OPaK na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka za hranicami zastavaného územia obce
na území NP Slovenský kras (3. stupeň ochrany). Výnimka je požadovaná za účelom realizácie stavby „Úprava VN č. 274“ v okrese Rožňava v úseku od obce Drnava po Bôrku.

Žiadosť doručená dňa: 06.08.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže