Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

2013/2501

 

 

Na základe Vašej žiadosti Vás v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.  o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní:

 

Žiadosť vo veci udelenia výnimky v zmysle § 16 ods. 1 písm. b) zákona o OPaK na zasiahnutie do lesného porastu a poškodenie vegetačného a pôdneho krytu za účelom spracovania kalamity v NPR Bokšov:

 - v JPRL 469 10   (buk lesný 12 ks – 23 m3)

-  v JPRL 470        (buk lesný 23 ks – 45 m3)

-  v JPRL 471        (buk lesný 8 ks – 22 m3)

-  v JPRL 546        (buk lesný 16 ks – 34 m3)      

-  v JPRL 547        (buk lesný 144 ks – 283 m3)        

Dielce sú súčasťou ÚEV Stredné Pohornádie.

 

Žiadateľ:  Mestské lesy Košice, a.s., Južná trieda 11, 040 01 Košice

 

            V zmysle § 82 ods. 3 Vás žiadame o oznámenie o Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do siedmych dní od doručenia upovedomenia o tomto správnom konaní.

 

             V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.