Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

2012/867

 

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.  o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie následovného správneho konania:

 

 

Vec: Žiadosť o vydanie výnimky z podmienok ochrany

 

Žiadateľ:   Les Tomášovce, PS Štúrová 1, 010 01 Žilina

 

Predmet žiadosti: povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v § 16 ods. 1 písm. b) zákona o OPaK na zasahovanie do lesného porastu a poškodenie vegetačného krytu za účelom spracovania kôrovcovej kalamity v chránenom území NPR Prielom Hornádu, kde platí 5. stupeň ochrany.

Ide o napadnuté stromy v dielci č. 504 00 v objeme 308 m3  a v dielci č. 505 10 v objeme 31 m3 . Spolu požadujú spracovať 339 m3  kalamitného dreva.   

 

V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.