Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad v Senici

OU-SE-OSZP-2016/012572-002

30.11.2016
Žiadosť ,,Oplotenie pozemkov a ustajnenie hospodárskych zvierat“ doručená dňa 30.11.2016 od spoločnosti BOS-POR AGRO s.r.o., Húšky č. 602, 908 79 Borský Svätý Jur, IČO: 363 21 231 o vydanie súhlasu na oplotenie pozemkov v k.ú. Borský Svätý Jur a pasenie hospodárskych zvierat mimo zastavaného územia obce v k.ú. obce Borský Svätý Jur a Moravský Svätý Ján a nočné ustajnenie zvierat na voľných ležoviskách mimo stavieb a zariadení v ohrade v k.ú. Borský Svätý Jur. Predmetné pozemky sa nachádzajú v Chránenej krajinnej oblasti Záhorie, kde podľa § 13 zákona platí druhý stupeň ochrany a na oplotenie pozemkov za hranicami zastavaného územia obce a ustajnenie hospodárskych zvierat mimo stavieb alebo zariadení sa vyžaduje súhlas podľa § 13 písm. d) a e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Viac