Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-MA-OSZP/2018/007445

 

Správne konania na úseku ochrany prírody a krajiny

V súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie informuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.
Združenie s právnou subjektivitou, ktorého predmetom činnosti najmenej jednej rok je ochrana prírody a  krajiny a ktoré podalo po 1. 12. 2011 predbežnú písomnú žiadosť na orgán ochrany prírody a krajiny v Malackách o účasť v bližšie nešpecifikovaných správnych konaniach podľa § 82 odseku 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov alebo písomnú žiadosť o upovedomovanie o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody podľa § 82 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. môže doručiťpísomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom začatom správnom konaní na adresu: Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky alebo elektronicky na adresu: v lehote do piatich pracovných dní od zverejnenia informácie. Lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bola informácia o konkrétnom začatom konaní zverejnená.

Začaté správne konania:

Poradové číslo

Spisová značka konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota
na potvrdenie
záujmu byť účastníkom
v konaní

Predmet konania

1.

OU-MA-OSZP/2018/007445

06.08.2018

5 dní

Ing. Bibiana Švárna, Vysoká pri Morave požiadala Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o ŽP o súhlas na oplotenie pozemku podľa § 13 ods. 2 písm. d zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.