Vytlačiť Poslať stránku

OU-BA-OSZP3-2016/059160/MIA-BAV

 

Informácia o začatom správnom konaní na úseku ochrany prírody a krajiny okresu

V súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) okresný orgán štátnej správy ochrany prírody v pôsobnosti Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, informuje o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené uvedeným zákonom:

 

Spisová značka konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota
na potvrdenie
záujmu byť účastníkom
v konaní

Predmet konania

OU-BA-OSZP3-2016/059160/MIA-BAV

10.06.2016

15.06.2016

7 pracovných dní

Žiadosť Imagewell, s.r.o., Zochova 16, 811 03 Bratislava, o vydanie súhlasu podľa § 13 ods. 2 písm. g) zákona na umiestnenie 3 reklamných zariadení – reklamných stavieb typu Bigboard s názvom „BGB LAFRANCONI I., II. a III.“ za hranicami zastavaného územia obce v zóne D Chráneného areálu Pečniansky les na parcelách C-KN č. 6014/8 a E-KN č. 5664/2 a 5662/1, katastrálne územie Bratislava – Petržalka

Združenie s právnou subjektivitou, ktorého predmetom činnosti najmenej jednej rok je ochrana prírody a  krajiny (§ 2 ods. 1) a podalo predbežnú písomnú žiadosť na orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny okresu Okresného úradu Bratislava alebo jeho právnych predchodcov podľa § 82 ods. 6 zákona o účasť v bližšie nešpecifikovaných správnych konaniach podľa § 68 písm. w) zákona, v zmysle štvrtej vety § 82 ods. 3 zákona môže v lehote 7 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie doručiť písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom v  začatom správnom konaní o  veci žiadateľa Imagewell, s.r.o., na adresu: Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán ochrany prírody a krajiny okresu, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3, alebo elektronicky na adresu: . Určená lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bola táto informácia o konkrétnom začatom konaní zverejnená.