Vytlačiť Poslať stránku

OU-BA-OSZP 1-2016/105555-SAB

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Okresný úrad Bratislava upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Začaté správne konania:

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

OU-BA-OSZP 1-2016/105555-SAB

28.11.2016

dátum je uvedený na predchádzajúcej stránke

5 pracovných dní


žiadosť o predĺženie výnimky na vjazd a státie s  motorovým vozidlom v CHKO Malé Karpaty, k. ú. Limbach za účelom environmentálnej výchovy detí