Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

C/2013/00434-03/ZH-NOH

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín v k.ú. Sklené Teplice na pozemnku parc. č. 352. Žiadateľ : Miroslav Vaník a manželka Alena, bytom Tatranská 94, 974 01 Banská Bystrica.