Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

C/2012/00211/ZH-NOH

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks drevín  ( borovice )  v k. ú. Sklené Teplice na pozemnku parc. č. 849/3. Žiadateľ  - Mgr. Magdaléna  Lukáčová, bytom Príčina 345. 

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže