Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2018/000479

Žiadosť Pozemkového spoločenstva zdychavských pasienkárov a urbaristov v Muránskej Zdychave  podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny  v znení neskorších zákonov na vydanie súhlasu na výrub drevín - smrekov napadnutých podkôrnym hmyzom rastúcich na parcelách č. 705/1 (aj brezy), 705/2, 705/3, 705/4, 705/5, 705/6  v k.ú. Muránska Zdychava.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže