Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2017/000772

Žiadosť podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les  v katastrálnom území Muránska Dlhá Lúka a Muráň pre žiadateľa  Agrodružstvo-S, Revúca zo dňa 28.07.2017.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže