Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2017/000673

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich mimo les na parcele  č.696/2 v k.ú. Mokrá Lúka pre žiadateľa  Pozemkové spoločenstvo Bývalých urbarialistov obce Mokrá Lúka doručená dňa 21.06.2017.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže