Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2017/000622

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 13 ods.2 písm.l) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na umiestnenie  krátkodobého dočasného  zariadenia - dreveného prístrešku na parcele KN C. 1876/2 v k.ú. Muráň.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže