Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2016/000127

Žiadosť o vydanie súhlasu na pasenie, košarovanie HZ, umiestnenie košiara a aplikáciu chemických látok  na poľnohospodrárskych pozemkoch v Národnom parku Muránska planina a jeho ochrannom pásme.