Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2015/00383

Správne konanie z vlastného podnetu v zmysle § 4 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vo veci uloženia opatrení na obnovu migračnej priechodnosti vodného toku Turiec.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže