Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2015/000811

Žiadosť podľa § 47 ods. 3 zák. č. 543/2002 Z. z.  na výrub drevín na parcele č. 922/1 v k. ú Muránska Zdychava.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže