Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2015/000318

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku č.650 v k.ú. Lubeník.