Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2014/000277

Žiadosť o pasenie a košarovanie oviec podľa § 14 ods.2 písm.a) v spojitosti  s §13 ods.2 písm. e) zákona č. 543/2002 Z.z. na pozemkoch č. 6384/1 v k.ú. Tisovec a č. 2569 a 2583 v k.ú. Muráň v Národnom parku Muránska planina.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže