Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP/2014/000164-002

Žiadosť o aplikáciu chemických látok - Cervacol Extra a Pellacol na LUC Závadka v k.ú. Muráň pre Lesy SR, š.p., OZ Beňuš

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže