Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

F2012/00743-HD

Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. na výrub 72 ks drevín rastúcich na pozemkoch okolo obecného cintorína v k.ú. Muránska Huta pre žiadateľa Obec Muránska Huta.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže