Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

F2012/00680-HD

Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. na výrub3 ksdrevín rastúcich na pozemku č. p. 65138/6 a 142 v k.ú. Muránska Dlhá Lúka pre žiadateľa Obec Muránska Dlhá Lúka

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže