Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

F2012/00637-HD

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. na výrub drevín rastúcich na pozemku č. 873/2, 873/3, 874, 2089/2, 2089/3, 2231 v k.ú. Muráň pre žiadateľa Františka Laurenčíka, bytom Muráň č. 205, 04901 Muráň

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže