Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

F/2013/00113-HD

Vydanie súhlasu podľa § 14 ods. 2 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. na aplikáciu chemickýách látok v NP Muránska  planina pre žiadateľa LES SR, š.p. OZ Beňuš

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže