Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

f/2013/00048- HD

Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. na výárub drevín rastúcich na pozemku č. 725/1 v k.ú. Muránska Huta pre žiadateľa Ing. Cyrila Buksu, V. Clementisa 13, 05001 Revúca

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže