Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad Revúca

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 40, 050 01 Revúca alebo elektronicky na adresu: v lehote do 7 dní od zverejnenia informácie.

 

OU-RA-OSZP-2017/000676

22.06.2017
Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín mimo les (cca 20 ks stromov a 100 m krovia) na parcele KN C č. 670/8 v katastrálnom území Mokrá Lúka doručená dňa 22.06.2017. Viac

 

OU-RA-OSZP-2017/000673

21.06.2017
Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich mimo les na parcele č.696/2 v k.ú. Mokrá Lúka pre žiadateľa Pozemkové spoločenstvo Bývalých urbarialistov obce Mokrá Lúka doručená dňa 21.06.2017. Viac