Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad Revúca

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obvodný úrad životného prostredia v Rimavskej Sobote stále pracovisko Revúca, Komenského 40, 050 01 Revúca alebo elektronicky na adresu: v lehote do 7 dní od zverejnenia informácie.

 

OU-RA-OSZP-2016/001128

29.11.2016
Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich mimo les v katastrálnom území Muránska Zdychava. Viac