Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-KA-OSZP/2016/000277

 

Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny Vás podľa § 82 ods. 7 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie, ul. ČSA 2190/3, 963 01 Krupina, alebo elektronicky na adresu v lehote do 7 dní od zverejnenia informácie.

Číslo spisu: OU-KA-OSZP-2016/000277

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, toxických látok, priemyselných hnojív a silážnych štiav pri poľnohospodárskej, lesohospodárskej a inej činnosti na súvislej ploche väčšej ako 2 ha v zmysle § 13 ods. 2 písm. h) zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na parcelách KN – C

- 407/1, 408/1, 408/2, 414, 415, 417, 419/1, 419/2, 420/1, 420/2, 420/3, 421, 423, 435/9, 435/15, 411, 412, 432, 433/2, 435/15, 634/1, 636, 637, 639, 640, 641/1, 642/1, 642/2, 656/1, 656/4, 658, 672, 678, 728, 731/3, 747, 750, 436, 438/13, 438/14, 438/15, 438/21, 459/2, 690, 703/1, 710, 711/1, 711/2, 712, 398, 399/2, 400, 402, 403, 407/1, 685/2, 689, 690, 703/1, 747, 766, 643/1, 644/1, 653, 438/18, 443, 444, 446/1, 446/2, 456/2, 766, 767, 787, 811, 812, 813, 832, 634/2, 634/3, 634/4, 635, 636, 760, 407/1, 408/1, 408/2, 415 k.ú. Rakovec

- 2276 k.ú. Devičie

- 971, 970/1, 1221/7, 1227/2, 1231/1, 686, 704/3, 688/1, 690, 691, 704/3, 1377/1, 1387, 1396/1, 1397/1, 1406/1, 1391/1, 1391/2, 1392/2, 1392/3, 1393/1, 1393/2, 922/6, 926, 938, 940, 821/1, 941, 942, 820, 836, 838, 848, 852, 926, 2967, 2969/1, 2969/2, 2969/3, 2970, 858, 870, 922, 926, 935, 940, 963, 964, 996, 1006, 1012, 1030, 1035/1, 1052/2, 1053, 1064, 1099, 1107/1, 1134/6, 1139/1, 1775/1, 1775/2, 1775/3, 1852, 1927, 1929/1, 1929/2, 1952/1, 1952/2, 2012/1, 963, 964, 1006, 2627/2, 2627/3, 2627/5, 2637/1, 2638/2, 2639/2, 2640/1, 2640/6, 2768/2, 2752/4, 3949/12, 4012/1, 4370, 3949/12, 4370, 3919/12, 4370, 4489/1, 4703/3, 5262/4, 5262/56, 5262/62, 5447, 5122, 5839/1, 5839/2, 5887/1, 5887/2, 7917, 7978 k.ú. Hontianske Nemce

- 820, 836, 838, 848, 852, 926, 858, 870, 922, 935, 940, 963, 964, 996, 1006, 1012, 1030, 1035/1, 1052/2, 1053, 1064, 1099, 1107/1, 1134/6, 1139/1, 926, 963, 964, 1006 k.ú. Sitnianská Lehôtka

- 2752/4, 3949/12, 4012/1, 4370, 3949/12, 3949/12, 4370, 3919/12, 4370, 4489/1, 4703/3, 5262/4, 5262/56, 5262/62, 5447, 5122, 5839/1, 5839/2, 5887/1, 5887/2, 7917, 7978 k.ú. Sebechleby