č. spisu: OU-KA-OSZP-2018/000112
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Nová web stránka

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie, ČSA 2190/3, 963 01 Krupina alebo elektronicky na adresu: Ondrej.sumichrast@minv.sk v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie t.j. do 26.01.2018.

 

Žiadateľ: Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Levice, Koháryho 2, 934 01 Levice, žiada o vydanie súhlasu na oplocovanie pozemkov za hranicami zastavaného územia obce, v k.ú. Ladzany, Žibritov a Krnišov podľa § 13 ods. 2 písm. d) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Správne konanie začalo dňa 16.01.2018.