č. spisu OU-KA-OSZP-2017/000999
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Nová web stránka

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie, ČSA 2190/3, 963 01 Krupina alebo elektronicky na adresu: Ondrej.sumichrast@minv.sk v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

Žiadateľ: NEVITEL, a.s., Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda, žiada o vydanie súhlasu na uskutočnenie činnosti, ktorou dôjde k poškodeniu biotopu európskeho významu na pozemku                parc. č. 2508/1, 4108/2 v k.ú. Litava, podľa § 6 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.