OU-KA-OSZP-2017/000217
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Nová web stránka

Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny Vás podľa par. 82 ods. 7 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie, ul. ČSA 2190/3, 963 01 Krupina alebo elektronicky na adresu oszp@ka.minv.sk v lehote do 7 dní od zverejnenia informácie.