Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-DT-OSZP-2017/001004/JAG

 

Imrich Matúška, bytom Skliarovo č. 106, 962 12 Detva, žiada o udelenie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. NR SR č. 543/2002 Z.z. ,  na výrub stromov rastúcich mimo lesa, na pozemku parc. KN-E č. 7258 (TTP) (KN-C č. 8954), KN-E č. 7257 (TTP) (KN-C č. 8916) v CHKO Poľana, v kat. úz. Detva.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže