Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-DT-OSZP-2015/000831/JAG

Žiaodsť na výrub-Mariana Halajová, Kriváň 142, na parcele KN-C č. 5548, v k.ú. Hriňová