Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-DT-OSZP-2015/000466/JAG

Mesto Detva žiada o udelenie súhlasu podľa § 13 ods.2 písm. k) na organizovanie verejného športového podujatia-52. Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska  na Poľane, dňa 30.05.2015.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže