Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-DT-OSZP-2015/000324/JAG

Žiadosť na výrub drevín v k.ú. Dúbravy na parcele KN-C č. 1004/1-Ing. Soňa Matunáková, PhD., Iviny 288

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže